Prodejní řád
 
1. Každý účastník Akce musí vlastnit ŽL.
V případě, že účastník Akce ŽL nevlastní, zajistí si dohodu o provedení práce u prodejce s podobným řemeslným zaměřením (není potřeba pro rodinné příslušníky).
 
2. Pokud bude prodejce bez jakéhokoliv oprávnění prodávat, jedná tak na vlastní riziko.
 
3. PRODEJCE BUDE MÍT U SEBE SVŮJ ŽL nebo ověřenou kopii ŽL nebo výpisu z obchodního rejstříku. Pokud ŽL nevlastní, bude mít u sebe originál smlouvy, dohody o provedení práce s prodejcem vlastnícím ŽL.
 
4. Podnikatel-prodejce může provozovat svou živnost prostřednictvím rodinných příslušníků nebo zaměstnanců na DPČ, DPP. Upozorňujeme, že “Sousedská výpomoc“ již není úřady tolerována!!!
 
5. Specifikace neoprávněného podnikání:
Neoprávněným podnikáním se rozumí provozování činnosti, která je předmětem živnosti, bez živnostenského oprávnění pro tuto živnost. Za neoprávněné podnikání se považuje i jednorázové a nahodilé provozování živnosti po dobu jejího pozastavení.
 
6. Upozornění:
Při kontrole je nutné prokázat totožnost občanským průkazem a doložit pracovní smlouvu, dohodu o provedení práce nebo o pracovní činnosti a ŽL.
 
7. Na žádost zákazníka je prodejce povinen vydat doklad o prodeji zboží nebo poskytnutí služby, tj. účtenku.
Na tomto dokladu musí být uvedeno:
- označení podnikatele obchodní firmou (právnická osoba) nebo jménem a příjmením (fyzická osoba)
- identifikační číslo
- v případě, že je prodejce plátcem DPH, musí být uvedeno i DIČ
- v případě, že je prodejce plátcem DPH, musí být uvedena výše DPH
- datum prodeje zboží nebo poskytnutí služby
- druh zboží nebo služby
- cena
Paragony musí být u stánku k dispozici pro kontrolní orgány.
Prodávaný sortiment musí být viditelně označen cenovkami a vybrané výrobky musí obsahovat upozornění či poučení.
Jméno nebo název firmy musí být uveden na štítku na stánku.
 
8. Doporučujeme mít k dispozici Prohlášení o atestu (u látek a přízí, ze kterých je vyrobeno oblečení pro děti do 3 let, nebo u zboží určeného pro styk s potravinami, jako je sklo, keramika apod.).
 
9. Podmínkou účasti na akcích pořádaných je prodej vkusných výrobků lidových řemesel a technik, a respektování toho, že prodej nebude ukončen dříve než celá akce. 
 
10. Prodejce musí dbát na bezpečnost práce a veškeré úkony s tímto spojené, jako je např. přemisťování, vystavování zboží, musí dbát na bezpečnost při manipulaci s výrobky nebo zbožím a při předvádění technik. Své výrobky musí zajistit tak, aby vystavované zboží nezpůsobilo zranění a škody při jejich uvolnění. Za případné škody na zdraví nebo na zboží, které prodejce způsobí sobě nebo ostatním prodejcům či návštěvníkům, zodpovídá prodejce, který škodu způsobí.
 
11. Neodpovídáme za ztráty a krádeže. Každý prodejce si musí zabezpečit prodej svých výrobků tak, aby nedocházelo ke ztrátám. Doporučujeme nenechávat finance bez dohledu. Za bezpečnost svých financí a výrobků odpovídá každý prodejce sám.
 
Každý účastník byl řádně seznámen s podmínkami prodeje, s organizací a s oprávněností prodávat své zboží. Účastník Akce souhlasí s tím, že při porušení zmíněných doporučení a pravidel nese veškeré následky svého jednání sám.